Zgłoszenie ucznia na SKS i oświadczenia rodziców

Procedura bezpiecznych zajęć SKS

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W BYDGOSZCZY  W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z póź.zm.:
 1. W sali gimnastycznej dopuszcza się prowadzenie zajęć SKS, w których uczestniczy 12 uczestników i 1 trener.
 2. Wejście na zajęcia do sali gimnastycznej odbywa się drzwiami głównymi szkoły.
 3. Uczestnicy zajęć przychodzą nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną zajęć i oczekują na wejście do budynku, zachowując między sobą bezpieczne odległości. Prowadzący zajęcia powinien przyjść  odpowiednio wcześniej, by przygotować zajęcia.
 4. Szkoła  zapewnia osobom korzystającym z zajęć lub sprzętu  środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 5. Szkoła zapewnia dezynfekcję urządzeń i sprzętu sportowego (np. piłki, pachołki) po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.
 6. Jeśli grupa uczniów zapisanych i wyrażających chęć uczestnictwa w zajęciach jest większa niż zalecana na daną powierzchnię obiektu, prowadzący zajęcia dzieli grupę na maksymalnie 12 osobowe podgrupy i kolejno wyznacza im termin zajęć.
 7. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, przy wejściu i wychodzeniu z obiektu.
 8. Przebieg zajęć jest planowany w sposób zapewniający zachowanie zalecanych odległości.
 9. Grupa nie może korzystać z szatni znajdujących się przy sali gimnastycznej SP22, w związku z tym uczeń przychodzi ubrany w strój sportowy. Na zajęcia odbywane w sali gimnastycznej uczestnik posiada obowiązkowe obuwie sportowe na zmianę.
 10. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni być zdrowi oraz żaden z członków rodziny nie powinien być objęty czasową izolacją ze względu na kontakt z osobą zakażoną, co zawiera oświadczenie rodzica, o którym mowa jest w punkcie 11.
 11. Uczestnicy zajęć powinni przed zajęciami przekazać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, potwierdzające zgodę na udział w zajęciach SKS w zmienionych okolicznościach.
 12. Nad przestrzeganiem powyższych procedur czuwa nauczyciel prowadzący zajęcia.