Plan roczny pracy Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • statut przedszkola.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

 

Cele do zrealizowania stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej

 

Spis treści zawartych w planie

 1. Obszary działalności przedszkola
 1. Kalendarz organizacji pracy przedszkola
 • Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji
 1. Harmonogram imprez przedszkolnych
 2. Plan współpracy z rodzicami
 3. Plan współpracy ze szkołą podstawową
 • Harmonogram wycieczek
 • Harmonogram konkursów
 1. Realizowane innowacje i projekty edukacyjne
  1. Obszary działalności przedszkola
Zakres planowanych działań Formy i sposoby realizacji działań Zadania dla nauczycieli Termin realizacji
 

Organizowanie procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka np. w zakresie:

·         poznawania i rozumienia siebie oraz świata przez dziecko,

·         nabywania umiejętności poprzez działanie,

·         odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

·         budowania systemu wartości

 

1.      Organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

 

1.      Przygotowanie materiałów dydaktycznych do realizacji planowanych działań.

2.      Analiza metod pracy pod kątem wspomagania rozwoju dziecka i jego potrzeb edukacyjnych.

3.      Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw oraz działań twórczych.

4.      Organizowanie wycieczek.

5.      Organizowanie imprez, konkursów, uroczystości i wystaw przedszkolnych.

6.      Dostarczanie różnych źródeł inspiracji do rozwijania aktywności.

7.      Organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej wspomaganiu rozwoju.

8.      Realizacja rocznego planu współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz ze szkołą

 

Cały rok szkolny

 

Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka

 

1.      Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju.

2.      Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju.

3.      Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy.

4.      Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie

 

1.      Prowadzenie arkuszy diagnostycznych zgodnie z ustaleniami RP.

2.      Opracowanie planów indywidualnej i grupowej pracy z dzieckiem.

3.      Informowanie rodziców o postępach rozwojowych wychowanków oraz o zauważonych problemach

 

Cały rok szkolny

 

Organizowanie opieki nad dziećmi

 

1.      Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka.

2.      Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez opracowany system nagród i kar

 

1.      Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczego w przedszkolu.

2.      Przestrzeganie przez nauczycieli procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

3.      Zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami.

4.      Przestrzeganie przez rodziców procedur przyprowadzania i odbierania dziecka

 

Cały rok szkolny

 

 1. Kalendarz organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

Przedszkole Nr 4 w Bydgoszczy funkcjonuje cały rok szkolny, który rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych przedszkole funkcjonuje bez przerw.

Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia
 • Nowy Rok – 1 stycznia
 • Trzech Króli – 6 stycznia
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Święto Pracy – 1 maja
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja
 • Boże Ciało

Kalendarz roku szkolnego:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2017
2. Zimowa przerwa świąteczna w szkole 23-31.12.2017
3. Ferie zimowe w szkole 12 – 25.02.2018
4. Wiosenna przerwa świąteczna w szkole 29.03.-03.04.2018
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018
7. Ferie letnie 23.06. – 31.08.2018
8. Wakacyjny dyżur przedszkola Sierpień 2018

 

 • Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce:

Program wychowania przedszkolnego – Od zabawy do nauki

Program edukacji przedszkolnej – Nasze przedszkole

Program nauczania religii dla przedszkola – W radości dzieci bożych

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu

 

 1. Harmonogram imprez przedszkolnych
RODZAJ UROCZYSTOŚCI TERMIN REALIZACJI NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI
Dzień Przedszkolaka Wrzesień 2017 wychowawczynie grup
Bezpieczny przedszkolak Wrzesień 2017 wychowawczynie grup
Dzień chłopca 30 września 2017 wychowawczynie grup
Pasowanie na przedszkolaka. Październik 2017 Pani W. Walendowska
Dzień Wszystkich Świętych 30 października 2017 Pani  D. Mucha
Dzień Niepodległości 10 listopada 2017 Pani  D. Mucha
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada 2017 wychowawczynie grup
Andrzejkowe wróżby 30 listopada 2017 wychowawczynie grup
Mikołajkiwszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na niego czekają 6 grudnia 2017 wychowawczynie grup z radą rodziców
Kiermasz bożonarodzeniowy 18-22 grudnia 2017 wychowawczynie grup
Jasełka – wspólne kolędowanie grudzień 2017 Pani  D. Mucha
Dzień Babci i Dziadka 22 stycznia 2018 wychowawczynie grup
Bal Karnawałowy styczeń/luty 2018 wychowawczynie grup
Święto dziewczynek 8 marca 2018 wychowawczynie grup
Przywitanie wiosny 20 marca 2018 wychowawczynie grup
Kiermasz wielkanocny 26-30 marca 2018 wychowawczynie grup
Światowy Dzień Zdrowia – tydzień promowania zdrowia 3-7 kwietnia 2018 Pani W.Walendowska, wychowawczynie grup
Dzień Ziemi 22 kwietnia 2018 wychowawczynie grup
Dzień książki 23 kwietnia 2018 wychowawczynie grup
Tydzień dobrych uczynków 21-25 maja 2018 wychowawczynie grup
Dzień Matki/ Dzień Rodziny 25 maja 2018 wychowawczynie grup
Dzień Dziecka/ Festyn rekreacyjny 29 maja 2018 wychowawczynie grup
Dzisiaj przedszkolaki, jutro już pierwszak i– uroczyste pożegnanie przedszkola czerwiec 2018 Pani  J.Kaczyńska,  Pani M.Tymczak
Promocja przedszkola- zajęcia otwarte maj–czerwiec 2018 wychowawczynie grup
Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców – Nikt w przedszkolu się nie nudzi sierpień 2018 wychowawczynie grup

 

 1. Plan współpracy z rodzicami (opracowany na podstawie szczegółowych planów grupowych)
Zadania Formy realizacji Termin i osoby odpowiedzialne
 

Planowanie rozwoju przedszkola

 

·         zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

·         kwestionariusz współpracy z rodzicami,

·         przedstawienie koncepcji pracy przedszkola,

·         zapoznanie ze statutem,

·         procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

·         umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

·         bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

·         zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicy ogłoszeń

 

wrzesień, dyrektor, nauczycielki grup

 

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami
a rodzicami

 

·         zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

·         wykaz programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018,

·         praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

·         zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy (wg potrzeb, w wyznaczonym terminie),

·         organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego,

·         udział rodziców w wycieczkach – w ciągu roku szkolnego,

·         pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości,

·         włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

·         informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci sześcioletnich),

·         prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

·         włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria)

 

cały rok szkolny, nauczycielki grup

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci
i rodziców

 

·         omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, pomoc udzielana w trakcie bieżącej pracy), przekazanie informacji rodzicom,

·         informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,

·         wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących problemów dzieci (organizowanych wg potrzeb rodziców, nauczycieli),

·         współpraca ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy,

·         wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami (wspólne konsultacje, przekazywanie informacji
o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom)

 

cały rok szkolny, nauczycielki grup, nauczyciele, specjaliści (logopeda)

 

Kształtowanie świadomości zdrowotnej, promocja zdrowia

 

·         spotkania z osobami promującymi zdrowy styl życia konkurs plastyczny dla dzieci, rodziców pt. „Zdrowy przedszkolak”,

·         udział w spacerach, wycieczkach środowiskowych (np. gospodarstwo agroturystyczne, miejsca pracy rodziców, festyny – festyn rodzinny),

·         systematyczne realizowanie działań prozdrowotnych, proekologicznych,

·         wspólne zabawy sportowe dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym, osiedlowym placu zabaw itp.

 

cały rok szkolny, nauczycielki grup we współpracy z rodzicami

 

 1. Plan współpracy ze szkołą podstawową

Termin Zadania i sposoby realizacji Nauczyciele odpowiedzialni
za realizację zadania
Miejsce realizacji zadania
wrzesień 2017 ·         nawiązanie kontaktu z nauczycielkami klas I–III, nauczycielki grup przedszkolnych szkoła podstawowa
październik – listopad 2017 ·         poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz

·         zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka)

nauczycielki grup przedszkolnych, wyznaczona nauczycielka ze szkoły, nauczyciel biblioteki droga do szkoły, boisko szkolne
budynek szkolny, sala gimnastyczna, biblioteka szkolna
grudzień 2017 – luty 2018 ·         warsztaty plastyczne dla przedszkolaków

·         jasełka przedszkolaków – zorganizowanie występu przez uczniów dla przedszkolaków

nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczycielki grup przedszkolnych świetlica szkolna, przedszkole
marzec – maj 2018 ·         udział przedszkolaków w zajęciach otwartych
w klasach I–III,

·         turniej sportowy

·         wizyta w bibliotece szkolnej, np. „Bajka dla przedszkolaków” – czytanie bajki przez panią bibliotekarkę

nauczycielki szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciel bibliotekarz szkoła
czerwiec 2018 ·         festyn przedszkolno-szkolny z okazji Dnia Dziecka,

·         podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły

nauczycielki grup przedszkolnych, nauczyciele szkoły boisko szkolne, przedszkole/

szkoła

 

VII.   Plan wycieczek przedszkolnych

Tematyka wycieczek Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa
Spacery i wycieczki w obrębie miasta:

 

 

 
Wycieczki poza miasto:

·         gospodarstwo agroturystyczne,

·         z okazji zakończenia przedszkola dla sześciolatków

 

 

VIII.  Konkursy

 1. Realizowane innowacje i projekty edukacyjne
Organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej: nazwa innowacji/projektu lub eksperymentu Zakres zadań do zrealizowania Czas realizacji
 

Koło naukowo-przyrodnicze „Przedszkolaki  doświadczaki”

 

 

 

 

Projekt edukacyjny „Miś Krzyś odwiedza przedszkola”

 

·         zapoznanie dzieci z różnymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie,

·         eksperymenty z ogólnodostępnych materiałów,

·         badanie właściwości wody, powietrza,

·         poznanie różnych mas plastycznych

·         nawiązanie współpracy między przedszkolami,

·         kształtowanie poprawnych relacji między dziećmi,

·         aktywne spędzanie czasu

 

 

wrzesień–czerwiec