Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz  na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. System dostępny będzie od 19 lutego 2020 r. pod adresem:

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z warunkami rekrutacji do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019:

Obwody szkół podstawowych według ulic dostępne są pod adresem:

http://www.bydgoszcz.pl/edukacja/obwody-szkol-podstawowych/

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH, NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

                                 Data Etap rekrutacji

oraz czynność rodzica*

 

od do
 Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
18 luty
godz. 12.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty do klas I szkół podstawowych.
19 luty
godz. 8.00
11 marca
godz. 24.00
Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
19 luty
godz. 8.00
12 marca
godz. 16.00
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów.UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

12 marca 16 marca Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.UWAGA

Do prób sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

18 marca
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
3 kwietnia
godz. 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3 kwietnia
godz. 12.00
 16 kwietnia
godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
17 kwietnia
godz. 12.00
 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
 od 17 kwietnia 1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa w pkt.1 sporządza się  uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych
30 kwietnia
godz. 12.00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
4 maja
godz. 8.00
8 maja
godz. 24.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.
4 maja
godz. 8.00
11 maja
godz. 16.00
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów.UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

5 maja 7 maja Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych. UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

12 maja
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
20 maja
godz. 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
20 maja
godz. 12.00
22 maja
godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
25 maj
godz. 12.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

*rodzica- należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem