Zasady naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz  na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. System dostępny będzie od 14 marca pod adresem:
Zapraszamy rodziców do zapoznania się z warunkami rekrutacji na rok 2019/2020 dostępnymi na stronie Miasta Bydgoszcz:
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020
Data Etap rekrutacji

oraz czynność rodzica*

od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
20 luty 28 luty

do godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
25 luty

godz. 12.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 

04 marzec

godz. 8.00

 

20 marzec

godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

04 marzec

godz. 8.00

21 marzec                        godz. 16.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanym  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

10 kwiecień

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
10 kwiecień

godz. 12.00

15 kwiecień             godz. 16.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
24 kwiecień

godz. 12.00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

 

Procedura odwoławcza
 

 

od 24 kwietnia

 

 

 

1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa                 w pkt.1 sporządza się  uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść               do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie             od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
27 maja

godz. 12.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
30 maja

godz. 8.00

06 czerwca

godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
30 maja

godz. 8.00

07 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanym  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 

17 czerwca

godz. 12.00

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
17 czerwca

godz. 12.00

21 czerwca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 

26 czerwca

godz. 12.00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

*rodzica- należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem