PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY INFORMUJE 

OD 1 LIPCA 2020 R. MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

 

 • 300 zł jednorazowego nieopodatkowanego wsparcia przeznaczonego na wyprawkę szkolną
 • przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny 2020/2021
  do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia na dzieci niepełnosprawne – wniosek o przyznanie świadczenia na osoby pełnoletnie składa jeden z rodziców
 • jeśli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, kwota przysługującego świadczenia dla każdego z rodziców wynosi 150 zł
 • przysługuje raz w roku bez względu na dochód rodziny
 • wnioski można składać w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 • od 1 lipca 2020 r. wnioski można składać tylko elektronicznie – przez stronę banku, platformę emp@tia, gov.pl, profil zaufany- linki dostępne na następnej stronie
 • od 1 sierpnia 2020 r. wnioski można składać także w formie papierowej
 • jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2020 r.
 • świadczenie nie przysługuje studentom oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkola – w tym dzieciom, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu
 • wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • prosimy o podanie we wniosku aktualnego i czytelnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65
 • zachęcamy do bezgotówkowej formy pobierania świadczenia poprzez wskazanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie (świadczenie Dobry start jest wolne od zajęć komorniczych; niekoniecznie wnioskodawca musi być właścicielem rachunku, można wskazać dowolne konto ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL właściciela rachunku)
 • prosimy również o podanie numeru telefonu, gdyż znacznie ułatwia to kontakt w sprawie
 • przykładowy wypełniony wzór wniosku o świadczenie „Dobry start” znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy:

https://www.bydgoszcz.pl/swiadczenia/wzory-wypelnionych-wnioskow/

 • rodzice rozwiedzeni lub wychowujący dzieci naprzemiennie zobowiązani są do dołączenia
  do wniosku skanu lub zdjęcia wyroku sądu orzekającego rozwód lub opiekę naprzemienną
 • WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:
Miesiąc złożenia wniosku Wypłata świadczenia
lipiec – sierpień 2020 r. do 30.09.2020 r.
wrzesień 2020 r. do 30.11.2020 r.
październik 2020 r. do 31.12.2020 r.
listopad 2020 r. do 31.01.2021 r.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START?

                                                   

 • Przez Internet już od 1 lipca 2020 r.:
  • bankowość elektroniczna:

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna1

 • platforma emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 • platforma obywatel.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-dobry-start2

 • ePUAP (zaloguj się, wybierz: pismo ogólne do urzędu, wypisz wniosek w formie papierowej,            

zeskanuj i załącz):   https://epuap.gov.pl/wps/portal

https://epuap.gov.pl/wps/portalhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

Ponadto z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych zachęca  świadczeniobiorców do składania wniosków ULOTKA Dobry start 2020 przez Internet. Taka forma jest szybka, prosta i wygodna – nie wymaga wizyty w urzędzie ani oczekiwania w kolejce, a formularze są bardzo łatwe do wypełnienia.

Jak założyć profil zaufany bez wychodzenia z domu : https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

 • W formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r.:
 • w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65
 • w filii Urzędu Miasta w Fordonie przy ul. E. Gierczak 6
 • w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 – możliwe jest złożenie wniosku, jednak pracownicy nie udzielają żadnych informacji świadczeń

 

Druki wniosków dostępne są:

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE RODZINA 500+

 

 • rodzic dziecka, na które obecnie pobiera świadczenie 500+ i ma ustalone prawo do świadczenia do 31.05.2021 r. będzie mógł złożyć  wniosek na nowy okres w formie elektronicznej od 01.02.2021 r., a w formie papierowej od 01.04.2021 r.
 • rodzic nowo narodzonego dziecka ma aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku   o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i otrzyma je z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka
 • świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód rodziny pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z dzieckiem i jego utrzymania
 • wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie, a jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców ustaloną orzeczeniem sądu, kwota świadczenia dla każdego z rodziców wynosi 250 zł miesięcznie
 • nie jest konieczne posiadanie wyroku zasądzającego alimenty na rzecz dzieci w przypadku samotnego wychowywania dziecka