PROGRAM  PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA NR 4 w Bydgoszczy 

Podstawa prawna:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników
Charakterystyka programu:

            Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.

            Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

Program  profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty
w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • Pomaganie  dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń


Warunki realizacji programu:

Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy z rodzicami.
Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:
1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
3. Jak słuchać uważnie.
4. Jak prosić o pomoc.
5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
7. Jak mówić przepraszam.
8. Jak radzić sobie z prześladowaniem.
9. Jak rozwiązywać konflikty.
10. Jak adaptować się do nowych sytuacji.
11. Jak pomagać innym.
12. Jak rozpoznawać  zagrożenie.
13. Jak mówić „nie”.

Cele ogólne:

 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie warunków sprzyjających  własnemu bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie,

na wycieczkach, spacerach.

 • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających
  z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw,  środków chemicznych,  nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z  przemocą i uzależnieniami.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z  rówieśnikami.  


Zadania 

 1. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków,
 2. Zdrowy styl odżywiania.
 3. Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
 4. Higiena osobista.
 5. Higiena otoczenia.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
– rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,
– zna produkty, które maja duże wartości odżywcze,
– rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia,
– wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,
– potrafi nakryć do stołu,
– umie kulturalnie zachować się przy stole,
– dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,
– zna i używa przybory toaletowe,
– rozumie przyczyny chorób zakaźnych,
– wie, jak ubrać  się do warunków atmosferycznych,
– wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,
– zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu.


 1. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.
 2. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
 3. Bezpieczna droga do przedszkola.
 4. Udzielanie pierwszej pomocy.
 5. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków
 6. Kontakty z nieznajomymi.
 7. Profilaktyka przeciwpożarowa.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
– zna zasady współżycia w zespole,
– korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami,
– samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa,
– zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe,
– wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,
– zna numery alarmowe,
– potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt,
– nie bawi się lekarstwami i  środkami chemicznymi,
– nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,
– wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,
– wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.


III. Nałogi i ich skutki

 1. Alkohol.
 2. Nikotyna.
 3. Narkotyki.
 4. Komputer i telewizja.

Oczekiwane efekty:

Dziecko:
– wie jakie uboczne skutki ma alkohol, papierosy i narkotyki
– rozumie zakaz spożywania tych używek,
– jest asertywne,
– zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i internetu.

 1. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.
 2. Gry i zabawy sprawnościowe.
 3. Rekreacja i wypoczynek.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
– rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,
– potrafi nazwać części swojego ciała,
– umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,
– rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera,
– aktywnie wypoczywa.


 1. Akceptacja innych.
 1. Nawiązywanie więzi.
 2. Tolerancja osób niepełnosprawnych.
 3. Radzenie sobie z emocjami.

 Oczekiwane efekty:
Dziecko:
– potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,
– umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,
– pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,
– pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych,
– jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym,  niepełnosprawnym i potrzebującym,
– zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,
– wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,
– potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.


 1. Środowisko wokół nas
 1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.
 2. Działania proekologiczne.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
– wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem
– jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,
– zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,
– bierze udział w akcjach proekologicznych,
– potrafi segregować odpady.

Metody realizacji programu :
– podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,
– problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,
– aktywizujące: drama, burza mózgów, pedagogika zabawy, kinezjologia edukacyjna,
– praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe, zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje.

Formy realizacji  programu:
–  praca indywidualna,
–  zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
–  czynności samoobsługowe,
–  prace użyteczne,
–  spacery, wycieczki,
–  zajęcia zorganizowane,
–  uroczystości przedszkolne,
–  konkursy, turnieje.

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
 • analiza dokumentów – dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia
  w konkursach,
 • analiza ankiet.