SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22  ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE

–  ZAPISY OD 16 MAJA

Szkoła Podstawowa nr 22 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ ).

W SP 22 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 1          24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2          1 – 5 lipca 2019

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej  oraz oświadczeń
(w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły)
i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 7.30 – 15.30.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 22. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00 w siedzibie SP 22.

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

Załączniki: oswiadczenia_BORPA, karta kwalifikacyjna