OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy

 

Rodzaj zajęć

 

Lp. osób

 

 

Ilość godzin

w tygodniu dla

jednej grupy

 

Informacje dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla I etapu edukacji

 

45

 

1

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla  II etapu edukacji

 

 

26

 

1

 

Zajęcia z języka angielskiego dla I etapu edukacji

 

45

 

1

 

Zajęcia z języka angielskiego dla II etapu edukacji

 

71

 

1

 

Zajęcia dodatkowe z programowania i robotyki

 

24

 

2

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie  eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla  II etapu edukacji

 

 

22

 

 

1

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły

https://zsnr18-portal-informacyjny.edupolis.pl

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Marzena Rolirad-Kolano.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej

https://zsnr18-portal-informacyjny.edupolis.pl

po zakończeniu naboru.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 11.09.2017  do 22.09.2017 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy,

Regulamin naboru.

 Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego