Obiady szkolne

 1. Kartę zgłoszenia na obiady można pobrać oraz złożyć u pani intendent  lub w sekretariacie.
 2. Należność za obiady należy wpłacić na konto bankowe szkoły
  do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata  na konto bankowe szkoły –  16 1240 6452 1111 0010 4798 7703.
 3. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi  3zł.
 4. Obiady wydawane są od godziny 12:30 do 14:00. Uczniowie spożywają obiad w czasie przerwy lub po zakończeniu lekcji.
 5. Przelew za obiady należy opisać wg poniższego wzoru:
  Nazwa odbiorcy:   ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18,  UL. HUTNICZA 89,  
                                    85-873 BYDGOSZCZ
  Nr rachunku odbiorcy: 16 1240 6452 1111 0010 4798 7703
  Kwota: ………………. zł    (ilość  obiadów   x   3,00 zł)
  Nazwa zleceniodawcy: (Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego)
  Tytułem: Opłata za obiady (proszę podać imię i nazwisko ucznia)
 6. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby lub innych przyczyn losowych. Dopuszcza się możliwość zwrotu także za pierwszy dzień nieobecności tylko pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia telefonicznego (tel. 52 361 03 91) lub osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna)  w danym dniu najpóźniej do godziny 8.00, w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy. Za niezgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Regulamin stołówki

Opłaty za obiady wrzesień i październik 2018r.

Opłaty za obiady luty – czerwiec 2019r.