Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 22 w Bydgoszczy jest przygotowana na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji dla uczniów wszystkich klas. Zajęcia będą odbywały się w zaostrzonym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadal obowiązują dotychczasowe rekomendacje.
W związku z tym, że od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły, udział ucznia w konsultacjach proszę zgłaszać nauczycielom realizującym poszczególne zajęcia edukacyjne. W poniedziałek, 1 czerwca br. planowane są konsultacje m. in. z języka angielskiego, przyrody, geografii, matematyki, plastyki, historii, chemii, fizyki.
Wymiar konsultacji jest uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Informacje o formie i terminach konsultacji przekażą nauczyciele przedmiotu. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów, umożliwiają wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, rozmowy z nauczycielem, poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole obowiązują szczegółowe procedury pobytu uczniów na terenie placówki spełniające wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Rodzice, którzy zdecydują się na udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych lub konsultacjach wypełniają oświadczenia. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność przestrzegania w szkole wytycznych sanitarnych.
Dorota Stolarska