KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA NR 4  W  BYDGOSZCZY

Przedszkole nr 4 pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, przygotowuje do codziennego życia, tworzy warunki do budowania postaw twórczych odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Uczy tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości
i zrozumienia dla innych.
Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.                        Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, a także uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera dziecko we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
Integruje z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym.
Uczy dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka.
Nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi, również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
Nasze przedszkole:                                                                                                                                                                            1.  Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2.  Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3.  Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4.  Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka  oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5.  Zapewnia sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką.

6.  Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.


WIZJA  PRZEDSZKOLA
1.  Przedszkole jest placówką przyjazną, bezpieczną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.
2.  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3.  Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka.
4.  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.                                                                                                  5.  Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7.  Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8.  Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
9.  Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola
Przedszkole  nr 4 w Bydgoszczy zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wymagane kwalifikacje pedagogiczne.
W celu zapewnienia kreatywnego rozwiązywania problemów i tworzenie nowych perspektyw powołany został zespół zadaniowy.  Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na odpowiednim poziomie.
Pomieszczenia przedszkolne, jego wyposażenie, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu.

 Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Tworzą warunki do aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także  umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Nasze zasady to:

Zaspakajamy  potrzeby dziecka.
Organizujemy aktywność dziecka.
Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
Umożliwiamy nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
Integrujemy proces  wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są także do troski  o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Aktywnie i wielozmysłowo poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Nauczyciele motywują dzieci poprzez stosowanie nagród, indywidualną pochwałę, pochwałę na forum grupy, informację do rodziców lub opiekunów dziecka, przydzielanie funkcji. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków. Ponadto placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Organizacja zajęć dodatkowych

Oferta zajęć dodatkowych:
„Przedszkolaki doświadczaki” zajęcia prowadzone metodą eksperymentu,
zajęcia plastyczne,
zajęcia rytmiczno –  ruchowe.

Wykaz metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne, zapewniają wychowankom rozwój, atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to: metody czynne, metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających, metody oglądowe – obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki /dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne/, metody słowne – rozmowy, opowiadania,  zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa

Współdziałanie z rodzicami

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród  form są m.in. uroczystości oraz warsztatowe spotkania, zajęcia otwarte. Opiekunowie dzieci mogą obserwować swoje pociechy w działaniu i włączyć się w różne formy aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych  oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Zapewniamy częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja  to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia  podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz  jakości pracy przedszkola.


Formy współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka:                                                                                                  – zebrania ogólne oraz zebrania grupowe,
– konsultacje i spotkania indywidualne,
– zajęcia otwarte dla rodziców,
– zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
– zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka,
– prowadzenie tematycznych kącików dla rodziców,
– pomoc rodziców podczas realizacji podjętych działań charytatywnych,
– udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach i wycieczkach,
– włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola, udzielenie wsparcia finansowego.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki. Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń:

 1. Bezpieczny Przedszkolak – cykl zajęć, spotkania z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej
 2. Pasowanie na Przedszkolaka
 3. Dzień Przedszkolaka
 4. Sprzątanie świata
 5. Dzień Niepodległości
 6. Dzień Pluszowego Misia
 7. Andrzejkowe tradycje
 8. Spotkanie z Mikołajem
 9. Jasełka
 10. Wigilijne spotkania w grupach
 11. Bal karnawałowy
 12. Dzień Babci i Dziadka
 13. Dzień Ziemi
 14. Wystawa twórczości dziecięcej inspirowana tradycjami ludowymi i zwyczajami świątecznymi
 15. Powitanie wiosny
 16. Dzień Matki (Rodziców)
 17. Dzień Dziecka – festyn rodzinny
 18. Cykliczne spotkania z kulturą i sztuką (filharmonia, teatr, kino)
 19. Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka:

– każdy nauczyciel prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów prawnych,
– na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych z realizacja podstawy programowej,
– nauczyciele na bieżąco gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka,
– rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych konsultacji,
– rodzice zapoznawani są z  kartami obserwacji oraz  wynikami diagnozy,
– nauczyciele organizują spotkania ze specjalistami: pedagog i psycholog,
– nauczyciele prezentują prace dzieci na tablicy w korytarzu,
– nauczyciele informują o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Aktywność może być poszerzona o nowe formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji:
– organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
– dalsza współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami, instytucjami i władzami samorządowymi i wspomagającymi,
– realizacja praktyk studenckich,
– włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne i  konkursy

Sylwetka absolwenta
                                                                                                                                                                                                                                          Dziecko kończące przedszkole jest przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze jest samodzielne i ma poczucie bycia Polakiem.
wykazuje :                                                                                                                                                                                              –  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, aktywność w podejmowaniu działań,
–  zainteresowanie zainteresowany nauką, literaturą, treściami nauczania,
–  chęć poznawania czegoś nowego, lubi działania twórcze,
–  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
–  umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości,
–  umiejętność współpracy w grupie,
–  umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
–  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
–  samodzielność,
–  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

potrafi:                                                                                                                                                                                                      –  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna:
–  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
–  zasady bezpieczeństwa,
–  zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
–  akceptuje zdrowy styl życia,
–  zasady kultury współżycia z ludźmi,
–  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
–  potrzebę szanowania przyrody i środowiska, podejmuje działania przyjazne przyrodzie
nie obawia się:
–  występować publicznie,
–  reprezentować grupę, przedszkole,
–  dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
–  wykazywać inicjatywę w działaniu,
–  wyrażać swoich uczuć.

KIERUNKI DZIAŁANIA

 1. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
  2.     Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami (życzliwość wobec rodziców, popularyzowanie wychowania przedszkolnego).
  3.    Poszukiwanie atrakcyjnych form rozwijania aktywności twórczej i oraz dróg do wspierania uzdolnień.
  4.    Promocja placówki (prowadzenie strony internetowej przedszkola, organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości).

REKOMENDACJA DO DALSZEJ PRACY:
Na podstawie rozmów, analiz pracy oraz  przeprowadzonej ewaluacji w przedszkolu zaplanowano:
w zakresie bazy:
– wymiana mebli zgodnie z potrzebami i normami,
– wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne,
– dokończenie wymiany stolarki okiennej,
– bieżące remonty sal i pomieszczeń, naprawy.
w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
– zwiększenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w budynku i w terenie,
– zwiększenie czasu przebywania i zabaw na świeżym powietrzu,
– przeanalizowanie możliwości i zmodyfikowania oferty zajęć dodatkowych,
– organizowanie wycieczek wspólnie z rodzicami.

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
– szkolenie nauczycieli w zakresie WDN-u, m.in. dotyczące bieżących potrzeb
inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
– udział w konkursach organizowanych w rejonie i na terenie miasta,
– rozszerzenie współpracy z instytucjami bezpieczeństwa społecznego,
promowanie przez nauczycieli osiągnięć, publikacje,