Informacje dotyczące obiadów

w Szkole Podstawowej nr 22

Opłaty za miesiąc wrzesień, październik i listopad 2019r.

 1. Koszt jednego obiadu wynosi dla:
  – ucznia – 3,50 zł
  – nauczyciela – 9,00 zł
  – pracownika administracji – 10,62 zł.
 2. Obiady wydawane są od godziny 12.30 do 14.00.

Uczniowie spożywają obiad w czasie przerwy lub po zakończeniu lekcji.

 1. Należność za obiady należy wpłacić na konto bankowe szkoły do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

 Brak wpłaty powoduje wstrzymanie wydawanie obiadu dla danego ucznia.

 Po uregulowaniu należnych opłat, dziecko ponownie otrzyma obiad.

 1. Przelew należy opisać wg poniższego wzoru:
  Nazwa odbiorcy: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18,  HUTNICZA 89,  85-873 BYDGOSZCZ
  Nr rachunku odbiorcy:    16 1240 6452 1111 0010 4798 7703
  Kwota:                          ………………. zł. (ilość  obiadów   x   3,50 zł.)
  Nazwa zleceniodawcy:        (Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego)
  Tytułem:           Opłata za obiady (proszę podać  imię i nazwisko ucznia).
 2. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby lub innych przyczyn losowych. Dopuszcza się możliwość zwrotu także za pierwszy dzień nieobecności tylko pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia telefonicznego (tel. 52 361 03 91) lub osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna)  w danym dniu najpóźniej do godziny 8.00, w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy. Za niezgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 3. Karta zgłoszenia ucznia na obiady jest do pobrania u intendentki lub w sekretariacie.

ZAPRASZAMY

Więcej informacji  oraz regulaminy w zakładce RODZICE\OBIADY SZKOLNE.

Informujemy, że w szkole prowadzone są następujące programy:

„PROGRAM DLA SZKÓŁ” –  uczestnicy to uczniowie klas I – V szkoły podstawowej, których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie (bezpłatnie).

„Szklanka herbaty do śniadania” organizowana przez Radę Rodziców – opłata 1,50zł. za m-c/ucznia.
Wydawana w świetlicy szkolnej na przerwie o godz. 10.35 – 10.50.