Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 18 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zsnr18-portal-informacyjny.edupolis.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępna  cyfrowo,
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • serwis  zawiera dokumenty PDF lub skany dokumentów, w miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   • podwyższony kontrast
   • możliwość powiększenia liter
   • podświetlane linki
   • mapa strony
   • skala szarości
   • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Nr 18 im. Majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala
ul. Hutnicza 89
85-873 Bydgoszcz
tel.: 523610391
e-mail: zs18@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kubackazs18@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523610391. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne od strony ulicy Hutniczej oraz jedno wejście od strony boiska szkolnego.
  2. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły 7:30 – 15:30.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym do szkoły są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Wejście na korytarz w piwnicy, na parterze, I i II piętrze odbywa się po schodach, nie ma wind. W szkole nie istnieją dostosowania typu: pochylnia, platforma, informacja głosowa, pętla indukcyjna.
  5. Sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, pedagoga, intendenta, inne pomieszczenia administracyjne szkoły znajdują się na parterze budynku szkoły.
  6. Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy, nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
  7. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych w druku powiększonych dla osób niedowidzących.
  9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  10. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  11. Przedszkole nr 4 znajduje się w oddzielnym parterowym budynku.
  12. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola 6:00 – 16:00.
  13. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi.
  14. Budynek przedszkola nie jest wyposażony w windy, nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
  15. Nie istnieją dostosowania typu: pochylnia, platforma, informacja głosowa, pętla indukcyjna.
  16. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych w druku powiększonych dla osób niedowidzących.
  17. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  18. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.