Od 1 lipca do 31 sierpnia Orlik będzie otarty w następujących godzinach: 

poniedziałek – piątek 12.00 – 21.00,

sobota – niedziela 11.30 – 18.00

 

Godziny pracy Orlika przy ZS nr 18 w Bydgoszczy obowiązujące
od 1 czerwca 2020 r.

poniedziałek – piątek 16.00-19.30,

sobota – niedziela 12.00 – 18.00.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”
W CZASIE PANDEMII COVID – 19.

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
 1. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkól nr 18 Szkole Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy jest bezwzględne przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 1. Zarządcą kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” jest Dyrektor Zespołu Szkól nr 18 Szkoły Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik.
 2. Z uwagi na obowiązujący stan pandemii COVID – 19, organizacja zajęć na obiekcie, uwzględnia wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy, w szczególności Radę Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Udostępnienie obiektu o charakterze otwartym typu Orlik odbywa się w godzinach od 16.00 do 19.30 (poniedziałek – piątek) i w godzinach od 12.00 do 18.00 (sobota – niedziela) wyłącznie dla grup zorganizowanych (maksymalnie 14 – osobowych plus 2 pełnoletnich trenerów – osoby prowadzące zajęcia czyli razem 16 osób).
 4. Rezerwacji obiektu można dokonać mailowo renwad@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 605 551 669.
 1. Czas jednorazowej rezerwacji na obiekcie to 60 min, po czym następuje 15 – minutowy bufor czasowy między zakończeniem zajęć a użyciem boiska przez kolejnych użytkowników. Zostanie on wykorzystany na dezynfekcję przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które ich użytkowały i zapewnienie bezkontaktowej wymiany użytkowników.
 1. Jako obiekt  rozumiane jest każde boisko osobno, wchodzące w skład kompleksu.
 1. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Ćwiczący korzystają z boiska ze świadomością zagrożeń występujących z związku z trwającą pandemią COVID -19.
 1. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z użytkujących obiekt, niezwłoczna jest izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu, a także Zarządcy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.
 1. Korzystanie z obiektu wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń obowiązujących podczas pandemii COVID – 19 tj.

  a) brak możliwości organizowania na obiekcie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze,
  b) tym samym czasie na obiekcie może przebywać maksymalnie 14 uczestników i 2 osoby pełnoletnie (trener, animator, opiekun) prowadzące zajęcia, z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm w zakresie dystansu społecznego, czyli 2 m pomiędzy sobą oraz regulaminu obowiązującego na danym obiekcie,
  c) do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci korzystających z boiska – ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie,
  d) zalecane jest korzystanie przez użytkowników z własnego sprzętu sportowego,
  e) brak możliwości korzystania z szatni, konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym,
  f) brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego, dostęp wyłącznie do WC,
  g) niezwłoczne informowanie trenera, animatora, opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo,
  h) osoby uprawiające rekreacje lub sport (w tym trener, opiekun, animator) na terenie obiektu nie mają obowiązku zakrywania twarzy (obowiązek zakrywania twarzy występuje w drodze do obiektu oraz po opuszczeniu obiektu),
  i) obowiązkowa dezynfekcja rąk po przybyciu na boisko, jak również po zakończeniu zajęć,
  j) po zakończeniu zajęć, rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. wprowadzania (wnoszenia) i użytkowania sprzętu niezwiązanego z przeznaczeniem boisk (np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek),
  2. przebywania na terenie po zamknięciu Orlika,
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych używek,
  6. zaśmiecania obiektu,
  7. przeszkadzania w zajęciach,
  8. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
  9. wprowadzania zwierząt,
  10. korzystania z obiektu bez zgody pracownika szkoły, animatora,
  11. przebywania na obiekcie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 1. Zarządca kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. 
 1. Przed zajęciami, trener, animator, opiekun prowadzący, ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do Zarządcy obiektu.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Regulamin boiska Orlik